hiddedevries.nl Algemene voorwaarden

Definities

hiddedevries.nl
hiddedevries.nl, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 30272491. hiddedevries.nl is de handelsnaam van Hidde de Vries.
Klant
degene met wie hiddedevries.nl een overeenkomst is aangegaan
Partijen
hiddedevries.nl en klant samen

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De partijen sluiten expliciet de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derde partijen uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 6 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. De aanbieding of offerte verloopt als de klant deze niet accepteert binnen de gestelde termijn.
 3. Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing op herhaal- of vervolgbestellingen, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Acceptatie

 1. Na acceptatie van een aanbieding of offerte zonder daaruit volgende opdracht, behoudt hiddedevries.nl het recht de aanbieding of offerte terug te trekken binnen drie dagen van ontvangst van de acceptatie, zonder verplichtingen naar de klant.
 2. Acceptatie in woord door de klant leidt enkel tot verplichtingen indien de klant de acceptatie in schrift heeft bevestigd (of elektronisch)

Prijzen

 1. Alle prijzen gebruikt door hiddedevries.nl zijn in euro's en exclusief BTW.

Betalingen en betaaltermijnen

 1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn.
 2. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. hiddedevries.nl behoudt zich het recht voor een levering voorwaardelijk te maken aan onmiddelijke betaling of een waarborg te vereisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om met enige vordering enige schuld aan hiddedevries.nl te verrekenen

Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor hiddedevries.nl enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. hiddedevries.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. hiddedevries.nl heeft het recht de overeengekomen dienst te laten uitvoeren door derde partijen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel door de klant overeengekomen voorschot.

Informatieplicht van de klant

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Hoofdelijke aansprakelijkheden van de klant

Indien hiddedevries.nl met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is ieder van hen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan hiddedevries.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van hiddedevries.nl

 1. hiddedevries.nl is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien hiddedevries.nl aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of is verband houden met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. hiddedevries.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn dat ook slechts bij benadering en kan niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door hiddedevries.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Aanpassing van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan blijkt dat wijziging of wijziging noodzakelijk is de inhoud daarvan aanvullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen overeenkomstig.

Overdracht rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, heeft dit geen invloed de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die daar het dichtst bij in de buurt komt wat hiddedevries.nl voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar hiddedevries.nl is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.